II ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH – BYDŁO

 

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

STADNINA KONI WALEWICE SP. Z O.O.

WALEWICE

99-423 BIELAWY

Tel. 46 838 21 14

       48 607 203 155

e-mail: sekretariat@stadninawalewice.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa polegająca na opiece weterynaryjnej nad stadem bydła mlecznego  w miejscowości Walewice, Sobota, Ktery i Goślub oraz bydła mięsnego w miejscowości Goślub i Ktery.

Stado o liczebności około 800 sztuk, w tym 200 sztuk krów mlecznych i 200 sztuk krów mięsnych.

 

W zakres usług weterynaryjnych i obowiązków lekarza weterynarii wchodzą w szczególności:

 1. Badanie i diagnozowanie stanu zdrowia zwierząt i udzielanie wskazówek, co do sposobu dbania o zdrowotność zwierząt,
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej (m.in. szczepienia okresowe, odrobaczanie),
 3. Leczenie zwierząt w przypadkach nagłych zachorowań,
 4. Nadzór nad rozrodem i inseminacją, (badania okresowe na cielność, zwalczanie jałowości),
 5. Prowadzenie podstawowej diagnostyki,
 6. Sekcje padłych zwierząt,
 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji weterynaryjnej oraz dokumentacji właściwej dla obrotu środkami leczniczymi,

 

W celu realizacji usług lekarz weterynarii zobowiązany będzie do:

 1. Wizyt w obiektach Stadniny w Walewicach, w Sobocie, w Kterach i Goślubiu na telefoniczne wezwanie w związku z chorobą zwierzęcia lub koniecznością podjęcia czynności diagnostycznej,
 2. 24 godzinnej gotowości do udzielania konsultacji telefonicznych,
 3. Podjęcia natychmiastowej interwencji w nagłych przypadkach, w razie stwierdzenia takiej konieczności po konsultacji telefonicznej.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Od 15 czerwca 2017 r. na czas nieokreślony.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne w leczeniu bydła mlecznego,
 3. Posiadają minimum 5-cio letnie doświadczenie w leczeniu wielkostadnego bydła mlecznego,
 4. Posiadają niezbędną aparaturę i sprzęt do pełnienia podstawowej opieki weterynaryjnej.

 

 1. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizację niniejszego zapytania ofertowego i zasady płatności

Cenę oferty należy podać  w PLN.

Zamawiający będzie płacić za wykonane usługi, dostarczone leki i materiały w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przelewem na rachunek Usługodawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Wymagania podstawowe

1)      Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

2)      Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny oferenta lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

3)      Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie to nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpis z właściwego rejestru lub ewidencji) – do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność kopię stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby upoważnione. Poświadczenia dokonać może notariusz, adwokat lub radca prawny.

4)      Wzór oferty, dołączony do niniejszego zapytania powinien zostać wypełniony przez oferenta, zgodnie z treścią niniejszego zapytania.

5)      Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma oferty

1)      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

2)      Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonać może oferent, notariusz, adwokat lub radca prawny.

3)      Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Elementy oferty

Kompletna oferta powinna zawierać:

1)      Wypełniony formularz oferty (załącznika nr 1)

2)      Kopię dyplomu lekarza weterynarii

3)      Przebieg kariery zawodowej

4)      Referencje (nie obligatoryjnie)

5)      Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (odpis z właściwego rejestru lub ewidencji)

6)      Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika wprost z dokumentów, stwierdzających status prawny oferenta.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z opisem:

„OFERTA NA USŁUGI WETERYNARYJNE – BYDŁO”

do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

1)      Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych pomyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2)      Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3)      Ogłoszenie wyników postępowania

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie do 10 czerwca 2017 r.

 

 1. Wykluczenie oferenta

Oferent zostanie wykluczony z niniejszego postępowania w przypadku:

1)      Niespełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)      Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

3)      Przedstawienia przez oferenta nieprawdziwych informacji

 

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami.

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.

 

 1. Unieważnienie lub odwołanie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

 

 1. Pozostałe informacje

1)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail, fax). Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2)      Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi oferenta drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zapytania Ofertowego

 

OFERTA

ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE FERTOWE

DOTYCZĄCE

ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH – KONIE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

STADNINA KONI WALEWICE SP. Z O.O.

WALEWICE; 99-423 BIELAWY

 

 1. OFERENT:

Niniejsza oferta jest składana przez:

Nazwa

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Nr faksu

 

Adres e-mail

 

NIP

 

REGON/PESEL

 

 

 1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)      Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego dla niniejszego zamówienia,

2)      Gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego,

3)      Wynagrodzenie miesięczne netto, obejmujące wszelkie koszty usługi, w tym użycie niezbędnego sprzętu i narzędzi oraz dojazd do Zamawiającego, proponuję w wysokości:

……………. zł. (słownie: …………………………………………. złotych)

4)      Z tytułu zakupu leków i materiałów niezbędnych do udzielenia usługi weterynaryjnej wynikającej z umowy wystawiał będę re fakturę w celu refundacji przez Zamawiającego rzeczywistych kosztów zakupu leków i materiałów.

5)      W przypadku przyjęcia niniejszej oferty zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie do …………. W siedzibie Zamawiającego.

6)      Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem oczekiwań Zamawiającego, wynikającym z Zapytania Ofertowego oraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do złożenia oferty i zrealizowania zamówienia. Nieznajomość stanu faktycznego nie może stanowić podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych.

7)      Jako załączniki do niniejszej oferty składam(y)

ü  Kopię dyplomu lekarza weterynarii,

ü  Prezentację przebiegu kariery zawodowej

ü  Referencje (nie obligatoryjnie)

ü  Dokument stwierdzający status prawny oferenta (odpis z KRS lub z CEIDG) – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

ü  Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta.

 

 

 

 

                          …………………, dnia …………….               ……………………………

                                                                                                                     (czytelny podpis)

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: