Ogłoszenie o IV przetargu ofertowym na sprzedaż koni rasy małopolskiej

OGŁOSZENIE

Stadnina Koni w Walewicach Sp. z o.o. ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni rasy małopolskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2017r w siedzibie Spółki w Walewicach

o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 15 koni wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

link do oferty: http://www.walewice.pl/sprzedaz-koni-1

Termin składania ofert upływa o godzinie 10³° w dniu przetargu.

Oferta – zgodnie z regulaminem sprzedaży – winna być złożona w zaklejonej kopercie, oznaczonej adnotacją ,,Oferta dotycząca zakupu konia w przetargu w dniu 09.11.2017r” i musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres i numer PESEL osoby fizycznej lub nazwę firmy, jej siedzibę i numer NIP. Wskazanie jakiego konia oferta dotyczy i wysokość proponowanej ceny.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu po godzinie 11°°.

Stadnina zastrzega sobie prawo do wycofania konia z przetargu bez podania przyczyny.

Wyciąg z Regulaminu Sprzedaży Koni

§ 3

  1. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłaty w kasie Stadniny w dniu przetargu, lub gdy nie był obecny na ogłoszeniu wyników przetargu, najpóźniej w następnym dniu roboczym w kasie Stadniny lub na jej rachunek bankowy, zaliczki w wysokości 10% ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży. Brak wpłaty zaliczki oznacza rezygnację z zawarcia umowy a koń może być ponownie wystawiony na sprzedaż.
  2. Z nabywcą, który uiścił zaliczkę zawierana jest umowa sprzedaży konia. Umowa winna zostać podpisana nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie reszty ceny w kasie Stadniny lub przedstawienie dowodu dokonania przelewu na jej rachunek bankowy.
  3. Nabywca jest zobowiązany do odbioru konia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Po tej dacie Stadnina naliczy nabywcy koszty pobytu konia w pensjonacie.
  4. Datę i godzinę odbioru nabywca winien uzgodnić ze wskazanym w umowie przedstawicielem Stadniny.
  5. Koszty transportu i załadunku ponosi nabywca.
Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: