Ogłoszenie o przetargu dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

informuje o ogłoszeniu przetargu prowadzonego w trybie art. 70 1 kodeksu cywilnego na:

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych we wsi Sobota,
w obrębie ewidencyjnym nr 0034 Walewice, w gminie Bielawy w powiecie łowickim,
w województwie łódzkim, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 548, 549
i 554/1 o łącznej powierzchni 5,4891 ha, będących własnością Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LD1O/00021400/3

 

1/ Cena wywoławcza wynosi – 1.530.000,00 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) jako cena brutto.

2/ Wadium wynosi – 76.500,00 zł.

3/Aukcja odbędzie się w dniu 21.12.2021 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Spółki
w Straszkowie nr 12, kod 62-650 Kłodawa.

4/Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 76.500,00 zł na konto Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w BNP PARIBAS SA O/Kutno nr rachunku: 84 2030 0045 1110 0000 0060 5910 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień aukcji do  godz. 24:,00  ( decyduje data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym przez bank )  oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem aukcji i  stanem technicznym nieruchomości  .

5/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne rolnicy indywidualni  oraz inne osoby  wymienione w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz.U.2020.1655 t.j. z dnia 2020.09.28 ) dalej zwana „UKUR”  posiadające zdolność prawną
i zdolność do czynności prawnych.

6/ Sprzedaż nieruchomości nastąpi  na rzecz nabywcy o ile nabywca  nieruchomości rolnej spełni warunki  wynikające z  ustawy o UKUR .

7/ Szczegółowe informacje o nieruchomości gruntowej będącym przedmiotem sprzedaży można uzyskać w oddziale spółki Stadninie Koni Walewice – tel. 693 203 244 (Dyrektor Michał Anasik) w godzinach od 8:00 do 15:00.  W uzgodnieniu  z przedstawicielem spółki można dokonać oględzin nieruchomości .

8/ Szczegółowa  teść regulaminu przetargu  i procedury sprzedaży nieruchomości rolnej dostępna będzie  pod adresem internetowym www.khbc.pl .

9/ Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści  warunków przetargu oraz do unieważnienia  przetargu bez podawania szczegółowej przyczyny .

ogłoszenie o przetargu

oświadczenie

Regulamin przetargu

Wyciąg z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: