Ogłoszenie o przetargu koni

OGŁOSZENIE

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni.

Przetarg odbędzie się dnia UWAGA! ZMIANA TERMINU 12 stycznia 2022r. w Walewicach (środa)

o godzinie 11°°.

Do przetargu są wystawione 3 konie wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

Termin składania ofert upływa o godzinie 10³° w dniu przetargu.

Oferta – zgodnie z regulaminem sprzedaży – winna być złożona w zaklejonej kopercie, oznaczonej adnotacją ,,Oferta dotycząca zakupu konia (imię konia) w przetargu w dniu 11.01.2022r” i musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres i numer PESEL osoby fizycznej lub nazwę firmy, jej siedzibę i numer NIP. Wskazanie jakiego konia oferta dotyczy i wysokość proponowanej ceny.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Stadniny Koni Walewice w Walewicach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu po godzinie 11°°.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice zastrzega sobie prawo do wycofania konia z przetargu bez podania przyczyny.

Wyciąg z Regulaminu Sprzedaży Koni

  • 3

Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłaty w kasie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice w dniu przetargu lub gdy nie był obecny na ogłoszeniu wyników przetargu, najpóźniej w następnym dniu roboczym w kasie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice, lub na jej rachunek bankowy, zaliczki w wysokości 10% ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży. Brak wpłaty zaliczki oznacza rezygnację z zawarcia umowy a koń może być ponownie wystawiony na sprzedaż.

Z nabywcą, który uiścił zaliczkę zawierana jest umowa sprzedaży konia. Umowa winna zostać podpisana nie później niż w terminie 7 dni od dnia przetargu. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie reszty ceny w kasie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice lub przedstawienie dowodu dokonania przelewu na jej rachunek bankowy.

Nabywca jest zobowiązany do odbioru konia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Po tej dacie Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice naliczy nabywcy koszty pobytu konia w pensjonacie.

Datę i godzinę odbioru nabywca winien uzgodnić ze wskazanym w umowie przedstawicielem Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice.

Koszty transportu i załadunku ponosi nabywca.

Oferta

KLACZE HODOWLANE:

  1. BIESIADA

2001    First des Termes AA – Bakalia po Hippies

Wymiary: 163-203-21 cm 

Klacz hodowlana z najlepszej pod względem wyników sportowych rodziny żeńskiej Szurk Szikra z której pochodzi min. Berlin Bej, Burgund, Browar czy Barnaba. Córka francuskiego angloaraba First des Termes, zasłużonego w polskich hodowli, ojca wielu koni sportowych, wnuczka epokowego Hippisa, sprawdzona matka: dała min.: uznanego ogiera Biesiadnik sprzedanego za granicę, klacz Birmę (po Emetyt) 4m-ce Mistrzstw Francji Młodych Koni WKKW, a także II Wiceczempionkę ZT w Łącku klacz Bibę (po Huzar)

Cena wywoławcza: 4.000 zł

OGIERY i WAŁACHY:

  1. JAŚNIE PAN

2018    Szkrab – Jasna Zorza po Jalienny AA

Wymiary: 164-192-20,5 cm

Klacz hodowlana z najlepszej pod względem wyników sportowych rodziny żeńskiej Szurk Szikra z której pochodzi min. Berlin Bej, Burgund, Browar czy Barnaba. Córka francuskiego angloaraba First des Termes, zasłużonego w polskich hodowli, ojca wielu koni sportowych, wnuczka epokowego Hippisa, sprawdzona matka: dała min.: uznanego ogiera Biesiadnik sprzedanego za granicę, klacz Birmę (po Emetyt) 4m-ce Mistrzstw Francji Młodych Koni WKKW, a także II Wiceczempionkę ZT w Łącku klacz Bibę (po Huzar)

Cena wywoławcza: 4.000 zł

OGIERY i WAŁACHY:

  1. JAŚNIE PAN

2018    Szkrab – Jasna Zorza po Jalienny AA

Wymiary: 164-192-20,5 cm

Syn medalisty Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, oraz medalisty MP Juniorów WKKW, janowskie hodowli ogiera Drop po Vis Versa AA, czołowego w SK Janów Podlaski oraz klaczy Loteria pochodzącej z rodziny klaczy FIBRA z której pochodzą min. takie konie sportowe jak ogiery Lap Bej, Larysz czy finalista MŚMK Liwiec.

Wałach przyjął jeźdźca, koń do rekreacji.

Cena wywoławcza: 15.000 zł 

 

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ AKTUALNEJ OFERTY KONI NA SPRZEDAŻ UDZIELA GŁÓWNY HODOWCA

Hodowla i sprzedaż koni

Piotr Helon

Główny Hodowca Koni

tel. +48 697 396 021

e-mail: walewicestadnina@khbc.pl

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: