Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż koni

OGŁOSZENIE

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Stadnina Koni Walewice ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż koni.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021r w Walewicach

o godzinie 11°°.

Do przetargu jest wystawionych 4 konie wraz z krótkim opisem, fotografią i ceną wywoławczą.

link do oferty: http://www.walewice.pl/konie

Termin składania ofert upływa o godzinie 10³° w dniu przetargu.

Oferta – zgodnie z regulaminem sprzedaży – winna być złożona w zaklejonej kopercie, oznaczonej adnotacją ,,Oferta dotycząca zakupu konia (imię konia) w przetargu w dniu 30.03.2021r” i musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres i numer PESEL osoby fizycznej lub nazwę firmy, jej siedzibę i numer NIP. Wskazanie jakiego konia oferta dotyczy i wysokość proponowanej ceny.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Stadniny Koni Walewice w Walewicach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu po godzinie 11°°.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice zastrzega sobie prawo do wycofania konia z przetargu bez podania przyczyny.

Wyciąg z Regulaminu Sprzedaży Koni

  • 3
  1. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłaty w kasie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice w dniu przetargu, lub gdy nie był obecny na ogłoszeniu wyników przetargu, najpóźniej w następnym dniu roboczym w kasie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice lub na jej rachunek bankowy, zaliczki w wysokości 10% ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży. Brak wpłaty zaliczki oznacza rezygnację z zawarcia umowy a koń może być ponownie wystawiony na sprzedaż.
  2. Z nabywcą, który uiścił zaliczkę zawierana jest umowa sprzedaży konia. Umowa winna zostać podpisana nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie reszty ceny w kasie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice lub przedstawienie dowodu dokonania przelewu na jej rachunek bankowy.
  3. Nabywca jest zobowiązany do odbioru konia w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Po tej dacie Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice naliczy nabywcy koszty pobytu konia w pensjonacie.
  4. Datę i godzinę odbioru nabywca winien uzgodnić ze wskazanym w umowie przedstawicielem Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. Stadnina Koni Walewice.
  5. Koszty transportu i załadunku ponosi nabywca.
Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: