Oferta sprzedaży: PSZENICA 200t

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup pszenicy.

I.  Oferujący: 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie 12, 62-650 Kłodawa Stadnina Koni Walewice, tel. 46 838 21 14, sekretariat@stadninawalewice.pl , NIP 775-001-13-13 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058551, reprezentowanym przez Grzegorza Fiałkowskiego – Prezesa Zarządu i Zbigniewa Kapanowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

II.  Informacje ogólne:

1.    Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.    Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

3.    Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

1.    Sprzedaż 200 ton pszenicy.

2.    Miejsce odbioru: Stadnina Koni Walewice.

3.    Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

1.    Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t.

2.    Oferty należy składać do dnia 02.12.2019 r. do godz. 12.00.

3.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@stadninawalewice.pl)

4.    Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.

V. Informacje dodatkowe

1.    Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

2.    Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: