Zapytanie dotyczące audytu energetycznego

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zwraca się o przedstawienie oferty na:
opracowanie audytu energetycznego dla kompleksu pałacowego w Walewicach

 

I Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego dla kompleksu pałacowego w Walewicach, 99-423 Bielawy.

Obejmie on swoim zasięgiem 4 budynki: biuro z częścią mieszkalną, hotel Stara Wozownia
z częścią mieszkalną, stajni rekreacyjnej, XVIII wiecznego pałacu oraz obszar Parku.
Teren w całości znajduje się w pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

II Ogólne założenia

 

Przeprowadzenie audytu będzie polegać na zinwentaryzowaniu niezbędnych danych, przygotowaniu planu audytu, audytu właściwego i raportu przeprowadzonych badań i analiz. Audyt ma dotyczyć zarówno energii cieplnej jak i sieci energetycznej.

Raport końcowy powinien być przekazany Zamawiającemu w postaci 3 egzemplarzy oddzielnie dla każdego obiektu oraz 3 egzemplarze analizy oraz w wersji elektronicznej.

 

III Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2021 r.

 

IV Warunki udziału w postępowaniu

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  1. posiada zdolność do czynności prawnych
  2. nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowym lub za przestępstwo skarbowe
  3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 5 audytów energetycznych dla obiektów zabytkowych, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi

V Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

VI Inne postanowienia

  1. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w dokumentach będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu Cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej
    z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów).
  3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666)
  4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

VII Termin składania ofert: do 05.02.2021 r.

 

VIII Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: walewicepalac@khbc.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Rudak – Kierownik zespołu pałacowego, tel. 693 422-684

 

IX Rozstrzygnięcie ofert nastąpi: do 07.02.2021 r.

O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Proszę podać w ofercie adres kontaktowy e-mail

 

audyt

 

                                                     

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: