Zapytanie dotyczące renowacji stolarki drzwiowej

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zwraca się o przedstawienie oferty na:
przeprowadzenie prac konserwacyjnych stolarki drzwiowej w budynku Pałacu w Walewicach

 

I Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki drzwi głównych oraz stolarki zewnętrznych drzwi w oficynie Napoleona budynku Pałacu w Walewicach, Walewice 38, 99-423 Bielawy.

Obejmie ona prace konserwacyjne drewna oraz wymianę szyb w drzwiach głównych oraz w drzwiach zewnętrznych w oficynie Napoleona. Pałac w Walewicach pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

II Ogólne założenia

 

Przeprowadzenie prac konserwacyjnych ma zostać sfinansowane z otrzymanych dotacji, W przypadku nie otrzymania dofinansowania prace zostaną przesunięte na kolejny rok kalendarzowy.

III Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2021 r.

 

IV Warunki udziału w postępowaniu

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  1. posiada zdolność do czynności prawnych
  2. nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowym lub za przestępstwo skarbowe
  3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał prace renowacyjne stolarki drzwiowej lub okiennej w obiektach zabytkowych, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi

V Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

VI Inne postanowienia

  1. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu Cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej
    z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów).
  3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666)
  4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

VII Termin składania ofert: do 02.02.2021 r.

 

VIII Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: walewicepalac@khbc.pl

Osoba do kontaktu: Joanna Rudak – Kierownik zespołu pałacowego, tel. 693 422-684

 

IX Rozstrzygnięcie ofert nastąpi: do 05.02.2021 r.

O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Proszę podać w ofercie adres kontaktowy e-mail

stolarka

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: