Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup komputera pełniącego funkcję serwera oraz zakup telewizorów komercyjnych w ilości 30 sztuk zintegrowanych z systemem zarządzania treścią dotyczącą usługi hotelowej oferowanej w Pałacu w Walewicach – oddziale SK Walewice KHBC

 

I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup telewizorów oraz komputera pełniącego funkcję serwera wraz z oprogramowaniem.
 2. Zakres zadania, będącego przedmiotem zamówienia, obejmuje następujące elementy:
 3. a) dostarczenie telewizorów: 30 sztuk o rozmiarze 43 cali ;
 4. b) przeszkolenie pracowników z obsługi systemu hotelowego oraz zarządzania treścią ;
 5. c) montaż oprogramowania;
 6. d) dostarczenie komputera pełniącego funkcję serwera;
 7. e) usługa serwisowa polegająca na wprowadzaniu przynajmniej raz w miesiącu nowych treści do systemu.
 8. Hotel mieści się w Walewicach, w dwóch budynkach: Pałacu (13 pokoi hotelowych) i Starej Wozowni (17 pokoi hotelowych).

II Termin wykonania zamówienia

Ostateczny termin wykonania zamówienia określa się: do dnia 15.07.2022 r.

III Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Dostarczenie telewizorów i komputera pełniącego funkcję serwera nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Telewizory powinny być zgodne ze specyfikacją telewizorów działających w ramach telewizji hotelowej dostępnych na polskim rynku podobnych jak Samsung REACH z serii 690 biorąc pod uwagę takie parametry jak: rozdzielczość, HDR 10+ (Szeroki Zakres Dynamiczny), HLG (Hybrid Log Gamma), procesor obrazu, multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości, szybki przesył, energooszczędna technologia LED
 2. Gwarancja zakupionego sprzętu: 3 lata.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 4. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe, płatne przelewem
  w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IV Miejsce i termin składania oferty

 1. Ofertę wg wzoru określonego w załączniku nr 1 należy złożyć w formie mailowej na adres: walewicepalac@khbc.pl do dnia do 22 czerwca 2022 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailowa.

V Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełni warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

VI Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., Straszków 12 Kłodawa 62-650 oraz pod adresem e-mail: straszkow@khbc.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: straszkow@khbc.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:

- wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych, związanych z ewentualną realizacją umowy

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zamówienia i jego rozliczenia oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 7. b) prawo do sprostowania danych,
 8. c) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 9. d) wniesienia sprzeciwu,

- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
 2. Opis przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 2
Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: