Zapytanie ofertowe dot. renowacji rzeźby


Walewice, 26 listopada 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12

62-650 Kłodawa

NIP: 775-001-13-13

zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace konserwatorskie dla grupy rzeźbiarskiej przedstawiającej mężczyznę i kobietę /Ajaks i Kasandra lub Parys i Wenus/ pochodzącej z kompleksu parkowo-pałacowego w Walewicach. Numer rejestru zabytku 2658

I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest: renowacja grupy rzeźbiarskiej przedstawiającej postaci mężczyzny i kobiety pochodzącym z XVIII w. wykonanej z jasnoszarego piaskowca, która uległa zniszczeniu po wichurze w lipcu 2021 r.
 2. Zakres zadania, będącego przedmiotem zamówienia, obejmuje następujące elementy:

1) demontaż obiektu, ponieważ prace należy przeprowadzić w miejscu suchym
i zadaszonym

2) dezynfekcja, oczyszczenie, odsolenie obiektu

3) usunięcie napraw i rekonstrukcji nie spełniających wymagań technicznych

4) klejenie fragmentów rzeźby

5) rekonstrukcja brakujących elementów rzeźby

6) scalenie kolorystyczne

7) zabezpieczenie powierzchni kamienia

8) montaż obiektu

9)wykonanie dokumentacji powykonawczej

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Program Prac Konserwatorskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wymiary ogólne obiektu:

-wys. cokołu 95 cm, szer. max 164 cm, głęb. Max 75 cm

 1. Aktualny stan rzeźby obrazuje dokumentacja fotograficzna, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

II Termin wykonania zamówienia

Ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do 28.02.2022 r.

 

III Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Prace renowacyjne objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych lub pod ich nadzorem określonych przepisami prawa oraz minimum 5- letnie doświadczenie w prowadzeniu w/w prac. Na potwierdzenie tego warunku należy do oferty załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie.
 2. Prace renowacyjne objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 4. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe, płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IV Miejsce i termin składania oferty

 1. Ofertę wg wzoru określonego w załączniku nr 1 należy złożyć w formie mailowej na adres: walewicepalac@khbc.pl do dnia do 3 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailową.

V Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełni warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

VI Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., Straszków 12 Kłodawa 62-650 oraz pod adresem e-mail: straszkow@khbc.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: straszkow@khbc.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:

- wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych, związanych z ewentualną realizacją umowy

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zamówienia i jego rozliczenia oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) wniesienia sprzeciwu,

- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 2. Opis przedmiotu zamówienia/Program Prac Konserwatorskich – Załącznik nr 2
 3. Dokumentacja fotograficzna – Załącznik 3 Załącznik nr 3.2

 

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: