Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania, stworzenia, wdrożenia strony internetowej oraz obsługę techniczną

Walewice, 30.05. 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12

62-650 Kłodawa

NIP: 775-001-13-13

zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, stworzenie, wdrożenie strony internetowej oraz obsługę techniczną

I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej Pałacu w Walewicach – zaprojektowanie nowoczesnego szablonu w technologii RWD uwzględniającego sugestie i potrzeby ze strony Zamawiającego, a następnie jej obsługa techniczna
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania autorskich praw majątkowych do strony Zamawiającemu oraz autorskich praw zależnych do modyfikacji strony.
 3. Od wykonawcy oczekuje się:

- dyspozycyjności oraz wsparcia technicznego w trakcie trwania Umowy (we wszystkie dni robocze w godz.8.00-17.00), telefonicznie, w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony

- konfiguracji, instalacji, dostosowania pod potrzeby aplikacji internetowej,

- wprowadzenie danych podstawowych

- administracji, optymalizacji, konfiguracji serwera pod kątem działania aplikacji, w tym wszystkich danych,

- bieżącej administracji serwera pod kątem bezpieczeństwa

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:

- za opracowanie i wdrożenie strony internetowej

- za obsługę techniczną strony internetowej – na podstawie wystawionych faktur , co miesiąc do końca trwania Umowy

 1. Przedmiot zamówienia ma obejmować gwarancję techniczną na okres objęty Umową.
 2. Strona internetowa powinna być oparta o system CMS i zapewniać:

- strona internetowa ma być w całości wykonana w technologii RWD – strona www zoptymalizowana do poprawnego wyświetlenia się na telefonie komórkowym, tablecie i smartfonie,

- pełne zarządzanie menu tzn. dodawanie/usuwanie zakładek i podzakładek, tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami, zarządzanie widocznością zakładek i artykułów

- łatwa, pełna edycja tekstu (która nie wymaga znajomości HTML oraz CSS użytkowników), tworzenie galerii zdjęć w artykułach, zarządzanie rozmiarami zdjęć, możliwość umieszczania kilku artykułów w formie skrótów do rozwinięcia, możliwość włączenia funkcjonalności dla każdej zakładki

- wszystkie opcje w panelu administratora (kokpicie) powinny być w języku polskim

- panel administratora musi być wyposażony w rozbudowany system edytora tekstu

- modułowa konstrukcja strony, która ma zapewnić możliwość jej rozbudowy/edycji o dodatkowe pola, zakładki (tworzenie, usuwanie), menu (ustalenie hierarchii), banery (pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie (możliwość umieszczenia banerów w formacie zdjęć, animacji lub plików video ), itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego ( np. zakup licencji, opłat eksploatacyjnych itp.)

- wyszukiwanie treści na stronie www

- zarówno strona jak i CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

- dostępność dla użytkowników bez względu na rodzaj niepełnosprawności , projekt graficzny musi być zgodny ze standardem WCAG 2.0

- utworzenie kont z odpowiednimi uprawnieniami dla użytkowników np. administrator, autor, gość

- galeria zdjęć z podziałem na katalogi

- funkcja strony do druku, funkcja przeformatowania publikacji na stronie na format do druku

- możliwość pobierania dokumentów ze strony, funkcja generowania zawartości strony n apdf

- integracja z serwisami społecznościowymi (Facebook) z możliwością dodania opcji „lubię to” oraz „udostępnij” pod prezentowaną treścią

- konfiguracja formularza kontaktowego

- integracja z Google Maps

- rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics

- rejestracja i uruchomienie narzędzi Google Webmaster Tools

- rejestracja strony w indeksie Google,

- instalacja skryptu informującego o plikach Cookie

- wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies

- wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej (menu, galeria, aktualności, inne treści)- z wykorzystaniem dotychczasowej zawartości strony WWW

- pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie, mechanizm powinien umożliwiać wymienne umieszczanie banerów (w formie JPG lub plików video), system banerów powinien mieć opcję rotacyjnego wyświetlania się kilku banerów w jednym polu

- videocasty – możliwość załączania plików video w każdym artykule oraz na stronie głównej

- stworzenie dokumentacji technicznej dla osoby obsługującej witrynę internetową, przeszkolenie osób w siedzibie Zamawiającego w obsługi panelu CMS ( z zakresu z funkcjonowania, zamieszczania/zarządzania treścią w serwisie oraz dostarczenie instrukcję obsługi CMS w wersji papierowej

 1. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych. Wykonawca musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony internetowej z systemie CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania platformy testowej Zamawiającemu

9.Cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi panelu CMS wykonane w biurze Zamawiającego. Wsparcie techniczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony www w razie potrzeb Zamawiającego 2 godziny miesięcznie w okresie 12 m-cy od przeprowadzonego szkolenia w zakresie obsługi strony

 1. W momencie finalnego uruchamiania serwisu wszystkie wykorzystane komponenty muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji
 2. wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne, graficzne , administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu strony internetowej zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym

II Termin wykonania zamówienia

Ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 30.06.2022 r.

Na etapie składania oferty oczekujemy wizualizacji strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG,PNG, BMP

Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty, zawrze Umowę o świadczenie usług z Wykonawcą. W terminie 7 dni od podpisania umowy , Wykonawca powinien przedstawić wstępną wersję strony internetowej (wykorzystując proponowany na etapie składania oferty i wybrany przez Zamawiającego projekt graficzny- uwzględniający ewentualnie sugestie Zamawiającego,

III Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

- być przygotowana w języku polskim,

- zawierać dane oferenta (nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy, imię i nazwisko osoby do kontaktu)

- zawierać cenę netto

- zawierać rekomendację /dokumenty potwierdzające doświadczenie w opracowywaniu stron internetowych, w tym w realizacji podobnych zadań oraz wizualizację projektu strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP itp.

- cena określona w ofercie powinna uwzględniać wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

Cena wyrażona jest złotówkach, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis powinien być czytelny lup opisany pieczątkami imiennymi

 

IV Wymagania i warunki realizacji zamówienia

 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 2. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V Miejsce i termin składania oferty

 1. Ofertę wg wzoru określonego w załączniku nr 1 należy złożyć w formie mailowej na adres: walewicepalac@khbc.pl do dnia do 1 czerwca 2022 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailowa.

VI Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,

- nie zawiera czytelnego podpisu osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź firmowej

- została złożona po terminie

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty wpływ będą miały następujące kryteria:

 1. Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania 60%
 2. – doświadczenie w opracowywaniu stron internetowych, w  tym realizacji podobnych zadań oraz wizualizacja projektu strony w formacie jednego z popularnych plików graficznych np. JPG, PNG, BMP- 40%

 

 

VII Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., Straszków 12 Kłodawa 62-650 oraz pod adresem e-mail: straszkow@khbc.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: straszkow@khbc.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:

- wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych, związanych z ewentualną realizacją umowy

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zamówienia i jego rozliczenia oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt. 3, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) wniesienia sprzeciwu,

- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: