Zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. z siedzibą w Walewicach zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

•  formie prowadzenia działalności,

•  wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),

•  wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

•  liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

•  składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

•  pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);

 

b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

•  spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089)
oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

•  dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

•  wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

 

c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 2018;

d) wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia" -oferta nie będzie brana pod uwagę.

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

g)oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

h) oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika

sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach

w systemie rachunkowości danej spółki.

i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy

z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki: Stadnina Koni Walewice Sp.   z ograniczoną odpowiedzialnością, Walewice, 99-423 Bielawy. 

Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie «oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki». Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607-203-155.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu
08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: