Zapytanie ofertowe na „Dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020”

1. Zamawiający:

 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12, 62-650 Kłodawa

 

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego nie obejmującego ustawy o zamówieniach publicznych.

 

3. Przedmiot Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w obiektach pałacowo-administracyjnych z siedzibą w Walewicach 38,
99-423 Bielawy na sezon grzewczy 2019/2020 w ilości 25000 litrów oleju opałowego  
o następujących parametrach:

  • Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42MJ/kg
  • Zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2 %
  • Temperatura zapału – powyżej 55oC
  • Temperatura płynięcia – nie mniej niż – 20oC
  • Gęstość w temp. 15oC nie większa niż 860 kg/m3

Olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym wg Polskiej Normy PN-C-96024:L1. Dla potrzeb Stadniny Koni Walewice, na sezon grzewczy 2019-2020 w ilości orientacyjnej około 25.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych. Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową, jaką Zamawiający może zakupić w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności od warunków atmosferycznych. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie elektronicznej
z 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawca dostarczał będzie olej opałowy autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

 

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście
w sekretariacie Stadniny Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy,
lub e-mailem walewice@khbc.pl do dnia 13 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.

 

2.W ofercie należy podać cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego. Jeżeli oferta będzie złożoną za pomocą poczty, na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020”

 

3.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

6. Kryteria wyboru ofert najkorzystniejszej: cena – 100%    

                                          

Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się najniższą zaoferowaną cenę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość stałej marży lub stałego upustu
w stosunku do ceny producenta.

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty transportu  i rozładunku.

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

7. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

1.   Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów podatkowych.

2.   Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie  
w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie ceny dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy wydruk hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

3.   Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

4.   Termin płatności za prawidłowo wystawiona fakturę wynosi 30 dni od daty wpływu faktury.

 

8. Osobą uprawnioną do kontaktów jest:

 

Michał Anasik, tel. 692203244

e-mail: walewice@khbc.pl

1. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zaproszenia do składania ofert.

2. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 Formularz do po pobrania formularz olej opałowy

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: