Zapytanie ofertowe

Zarząd Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o. z siedzibą w Walewicach, 99-423 Bielawy zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Oferta powinna zawierać:

  • Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.
  • Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  • Cenę netto oraz cenę brutto  za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
  • Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym  do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.
  • Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki: Walewice, 99-423 Bielawy.

Termin składania ofert upływa z dniem: 7 października 2016 roku.

Dodatkowe informacje, dotyczące zapytania, można uzyskać pod nr telefonu lub mailowo: 46 838 21 14, sekretariat@stadninawalewice.pl

Pełna treść zapytania ofertowegoZOBACZ

Wpis w kategorii: Ogłoszenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
:
:
: