Zakup przyczepy przeładowczej

Straszków, dn. 15.05.2023r.

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Straszków 12, 62-650 Kłodawa

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup przyczepy przeładowczej o pojemności 19 m3

  1. Miejsce realizacji: Stadnina Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy
  2. Termin i miejsce składania ofert do 26.05.2023r. do godziny 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail SK Walewice: walewice@khbc.pl Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  3. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która znajduje się na stronie internetowej Spółki www.khbc.pl, www.walewice.pl
  4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor SK Walewice Michał Anasik
    tel. 683 203 244
  5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
  6. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy, jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  7. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przyczepa przeładowcza o pojemności 19 m3.

  1.Założenia, wymagania, wyposażenie.

   Założenia i wymagania dla przyczepy przeładowczej o następujących parametrach i wyposażeniu:

– pojemność – 19 m³,

– ślimak opróżniający 500mm

– opony 75/60 R30,5

– oś pojedyncza

2. Płatność:
 
– 100% po wystawieniu FV

3. W ofercie prosimy podać:

– specyfikację oferowanego przedmiotu, cenę w PLN lub EURO wg kursu NBP na dzień wystawienia faktury, termin dostawy, warunki płatności.

5. Miejsce dostawy i realizacji:

SK Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy

6. Termin dostawy: do końca czerwca 2023 r.
                                           

Podobne wpisy